Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Atıktan Enerji Projeleri

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre, biyokütle, Türkiye'deki toplam enerji üretiminde önemli bir paya sahiptir, artan yatırımlar ile biyokütle kurulu gücünün toplam kurulu kapasiteye oranı 2010 yılında % 0,2’den (107,2 MW) 2018'de % 0,8'e (738,8 MW) yükselmiştir. Odun yakıtı ve hayvan atığı birçok kentsel ve kırsal alanda ısıtma ve yemek pişirme için kullanılan ana biyokütle yakıt kaynaklarıdır.

Zirai artıklar, çiftlik hayvanı tarım artıkları, ormancılık ve ahşap işleme artıkları ile kentsel atıklardan yüksek miktarlarda geri kazanılabilir enerji potansiyeli elde edilebileceği hesaplanmıştır.  Biyogaz verimlilikleri ve farklı kaynakların biyolojik olarak çözünebilir metan içeriği aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (Türkiye Enerji İşleri Genel Müdürlüğü):

Türkiye'deki biyokütle potansiyelinin yaklaşık 8,6 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP) olduğu ve bu biyokütleden üretilebilecek potansiyel biyogazın 1,5-2 MTEP olduğu tahmin edilmektedir.

Şu anda Türkiye’de biyokütleden enerji üretimi 254,12 GWh (0,02 MTEP)’tir (TEİAŞ, Ocak 2019). Aralık 2014 tarihli “Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı”na göre, Türkiye’de 2019-2023 yılları arasında hedeflenen kurulu kapasite ve üretim değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 
2030’da Türkiye’nin kurulu biyokütle kapasitesinin 50 GW’a ulaşacağı beklenmekte ayrıca kişisel ve kurumsal bazda ekonomik faydasının 6,4 milyar Amerikan doları olacağı öngörülmektedir.
 

X

Kaynak Verimliliği Projeleri

Toplam nihai enerji tüketiminin % 42,2’sine sahip endüstriyel sektör, Türkiye'deki en büyük enerji tüketicisidir. Türkiye'de Kaynak Verimliliği projelerinin geliştirilmesi (Su Verimliliği, Enerji Verimliliği ve Atık Azaltımı) büyük enerji tasarrufu potansiyeli sunmakta ve bu da işletmeler için düşük maliyet ve küresel seviyede daha yüksek rekabet gücü anlamına gelmektedir.

X

Güneş Enerjisi Projeleri

Türkiye fotovoltaik ve yoğuşmalı güneş enerjisi teknolojileri için oldukça cazip bir potansiyele sahiptir. Türkiye'nin elde ettiği yıllık solar radyasyon yurtiçi elektrik talebinden 10.000 kat daha fazladır. Bu nedenle güneş kaynaklı enerji üretimi yaklaşık 80 Mtep (Milyon Ton Petrol Eşdeğeri) tahmini üretim potansiyeli ile ülkenin toplam enerji talebinin bir kısmının karşılanması için umut verici bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Şu anda Türkiye’de kurulu güneş enerjisi kapasitesi 5.180,2 MW olup bu değerin 2030 yılında 38 GW’a yükselmesi tahmin edilmektedir.

X

Hidroelektrik Enerjisi Projeleri

Hidroelektrik Türkiye'de olgunlaşmış ve yüksek seviyede sürdürülebilir bir yenilenebilir enerji seçeneğidir. Bu seçenek son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Geniş hidroelektriğe yönelik fırsatların çoğu ya şu ana kadar uygulanmış veya hali hazırda uygulanmaktadır. Yine de Türkiye'nin teknik olarak kullanıma uygun hidroelektrik potansiyelinin halen 36.000 MW üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Şu anda Türkiye’de kurulu hidroelektrik enerjisi kapasitesi 28.351,2 MW’tır. Bunun 20.567,5 MW’lık kısmını baraj tipi santraller oluştururken, 7.783,7 MW’lık kısmını nehir tipi santraller oluşturmaktadır.

X

Rüzgar Enerjisi Projeleri

Modelleme tahminlerine bağlı olarak 10.000 - 40.000 MW aralığında gerçek kapasite arttırma tahminleriyle Türkiye, rüzgar enerjisi uygulamaları için oldukça cazip bir potansiyele sahiptir. Türkiye’de rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 2016 senesinde 5.751,3 MW, 2017 senesinde 6.516,2 MW ve 2018 senesinde 7.005, 4 MW oranında yapılan artırımlarla istikrarlı bir hızla büyümüştür ve halihazırda toplam 7.009,9 MW kurulu rüzgar gücü kapasitesine sahiptir.

X

Jeotermal Enerji Projeleri

Elektrik için kullanılan dünyanın kurulu jeotermal enerjisi yıllık 73.7 milyar kWh üretimle 12,700 MW (2017 sonu itibariyle)’tır. Jeotermal ısıtma ve kaplıca uygulamalarında ilk beş sırada yer alan ülkeler Çin, Japonya, ABD, İsveç ve Türkiye'dir. Şu anda Türkiye’de Kurulu jeotermal enerjisi kapasitesi 1.302,5 MW’tır.

X

Atıktan Enerji Projeleri

Biyokütle kaynağı hali hazırda gerekli teknolojinin düşük ilerlemesi ve genel olarak henüz olgunlaşmamış piyasa koşulları nedeniyle yeterince kullanılmamaktadır. Odun biyoyakıtının yeterli oranda mevcudiyeti ile hayvansal atık biyoyakıtının umut vaat eden mevcudiyeti sayesinde bu enerji kaynağının kısa vadeli gelecekte yaklaşık 10,000 ila 13,000 MW’luk potansiyel kapasitenin kurulması suretiyle önemli bir büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Şu anda, biyokütle, Türkiye'deki toplam enerji üretiminin önemli bir bölümünü temsil etmekte olup toplam kurulu kapasite 2010 yılında % 0,3'ten 2018'de% 0,8'e çıkarılmıştır ve halihazırda toplam kurulu kapasitesi 738.8 MW’tır.

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen
Destekleyen