Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Güneş Enerjisi Projeleri

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli sayesinde 2018 yılında ürettiği toplam ısı enerjisi, 876.720 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) civarındadır. Halihazırda yaklaşık 20.200.000 m2’lik alanda güneş enerjisi panelleri kuruludur. Güneş enerjisi kurulu gücü ise 5.180,2 MW olu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Güneş Enerjisi Haritasına (GEPA) göre; 1985-2006 yılları arasında yapılan ölçümlerden elde edilen verilere dayanarak, Türkiye'de bir yıl boyunca elde edilen toplam güneş enerjisi 1.527 kWh/m2 (4,18 kWh/m2-gün) oranındadır ve toplam yıllık radyasyon süresi yaklaşık 2.741 saat olup güneş termal uygulamaları için yeterlidir.

p brüt elektrik üretimi 7.002,02 MWh’tır (EMO, Ocak 2019).

Sektör paydaşları Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünün 2023’te 14 GW’a ve 2030'da bu değerin 38 GW ‘a ulaşmasını beklemektedirler (Günder Güneş Enerjisi Yol Haritası Raporu, Ekim 2018).

Fotovoltaik ve güneş termal sistemlerinin yaygın bir şekilde kullanılabileceği açıktır. Aşağıda yer alan güneş haritasında olduğu gibi, CSP (Concentrated Solar Power) sistemleri gibi güneş enerjisinin konsantre edilerek kullanımı için oldukca elverişli bir durum mevcuttur.

Elektrik kapasitesi 10 MW'tan yüksek veya 20 hektardan daha büyük proje alanına sahip güneş enerjisi santralleri, Türkiye'deki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin Ek-1 listesinde yer almakta ve ilgili projeler ÇED Raporu’nun hazırlanmasına tabi tutulmaktadır. Bir tesisin kurulu gücü 1-10 MW veya proje alanı 2-20 hektar arasındaysa, proje Ek-2 listesine girmekte ve Proje Tanıtım Dosyası’nın (PTD) hazırlanması gerekmektedir.

X

Kaynak Verimliliği Projeleri

Toplam nihai enerji tüketiminin % 42,2’sine sahip endüstriyel sektör, Türkiye'deki en büyük enerji tüketicisidir. Türkiye'de Kaynak Verimliliği projelerinin geliştirilmesi (Su Verimliliği, Enerji Verimliliği ve Atık Azaltımı) büyük enerji tasarrufu potansiyeli sunmakta ve bu da işletmeler için düşük maliyet ve küresel seviyede daha yüksek rekabet gücü anlamına gelmektedir.

X

Güneş Enerjisi Projeleri

Türkiye fotovoltaik ve yoğuşmalı güneş enerjisi teknolojileri için oldukça cazip bir potansiyele sahiptir. Türkiye'nin elde ettiği yıllık solar radyasyon yurtiçi elektrik talebinden 10.000 kat daha fazladır. Bu nedenle güneş kaynaklı enerji üretimi yaklaşık 80 Mtep (Milyon Ton Petrol Eşdeğeri) tahmini üretim potansiyeli ile ülkenin toplam enerji talebinin bir kısmının karşılanması için umut verici bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Şu anda Türkiye’de kurulu güneş enerjisi kapasitesi 5.180,2 MW olup bu değerin 2030 yılında 38 GW’a yükselmesi tahmin edilmektedir.

X

Hidroelektrik Enerjisi Projeleri

Hidroelektrik Türkiye'de olgunlaşmış ve yüksek seviyede sürdürülebilir bir yenilenebilir enerji seçeneğidir. Bu seçenek son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Geniş hidroelektriğe yönelik fırsatların çoğu ya şu ana kadar uygulanmış veya hali hazırda uygulanmaktadır. Yine de Türkiye'nin teknik olarak kullanıma uygun hidroelektrik potansiyelinin halen 36.000 MW üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Şu anda Türkiye’de kurulu hidroelektrik enerjisi kapasitesi 28.351,2 MW’tır. Bunun 20.567,5 MW’lık kısmını baraj tipi santraller oluştururken, 7.783,7 MW’lık kısmını nehir tipi santraller oluşturmaktadır.

X

Rüzgar Enerjisi Projeleri

Modelleme tahminlerine bağlı olarak 10.000 - 40.000 MW aralığında gerçek kapasite arttırma tahminleriyle Türkiye, rüzgar enerjisi uygulamaları için oldukça cazip bir potansiyele sahiptir. Türkiye’de rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 2016 senesinde 5.751,3 MW, 2017 senesinde 6.516,2 MW ve 2018 senesinde 7.005, 4 MW oranında yapılan artırımlarla istikrarlı bir hızla büyümüştür ve halihazırda toplam 7.009,9 MW kurulu rüzgar gücü kapasitesine sahiptir.

X

Jeotermal Enerji Projeleri

Elektrik için kullanılan dünyanın kurulu jeotermal enerjisi yıllık 73.7 milyar kWh üretimle 12,700 MW (2017 sonu itibariyle)’tır. Jeotermal ısıtma ve kaplıca uygulamalarında ilk beş sırada yer alan ülkeler Çin, Japonya, ABD, İsveç ve Türkiye'dir. Şu anda Türkiye’de Kurulu jeotermal enerjisi kapasitesi 1.302,5 MW’tır.

X

Atıktan Enerji Projeleri

Biyokütle kaynağı hali hazırda gerekli teknolojinin düşük ilerlemesi ve genel olarak henüz olgunlaşmamış piyasa koşulları nedeniyle yeterince kullanılmamaktadır. Odun biyoyakıtının yeterli oranda mevcudiyeti ile hayvansal atık biyoyakıtının umut vaat eden mevcudiyeti sayesinde bu enerji kaynağının kısa vadeli gelecekte yaklaşık 10,000 ila 13,000 MW’luk potansiyel kapasitenin kurulması suretiyle önemli bir büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Şu anda, biyokütle, Türkiye'deki toplam enerji üretiminin önemli bir bölümünü temsil etmekte olup toplam kurulu kapasite 2010 yılında % 0,3'ten 2018'de% 0,8'e çıkarılmıştır ve halihazırda toplam kurulu kapasitesi 738.8 MW’tır.

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen
Destekleyen