Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Hidroelektrik Enerjisi Projeleri

Türkiye'nin teorik hidroelektrik potansiyeli Dünyanın %1 i Avrupa'nın ise %16 sıdır. Türkiye'nin teknik olarak uygulanabilir hidroelektrik potansiyeli 36.000 MW tır.

2019 Ocak sonu verilerine göre, Türkiye’de 653 adet hidroelektrik enerji santrali bulunmaktadır ve toplam kurulu güç 28.358,8 MWdir. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından hazırlanan Türkiye Elektrik Enerjisi 5 yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu (2018-2022) dokümanında belirtilen senaryoya göre, 2018-2022 yıllarına ait inşaat halindeki hidroelektrik projelerinin kurulu güç kapasitesi ve tahmini toplam kurulu güç kapasitesi (inşaat + işletme) aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.


EPDK'nın 2018 sonu itibariyle verdiği bilgilere göre, 777 elektrik üretim tesisi, 2019 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması'ndan (YEKDEM) faydalanacak; bu 777 elektrik üretim tesisinin 465’ihidroelektrik santralleridir. "Elektrik Enerjisi Üretme Amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Kanun"na gore, kanal veya nehir tipi veya 15 km2 den az bir rezervuar alanı bulunan hidroelektrik enerji tesisleri yenilenebilir enerji olarak kabul edilmektedir.  1 - 10 MWm arasında kurulu güce sahip hidroelektrik santralleri, Türkiye'deki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin Ek 2 listesine girmekte olup Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanmaktadır. Bir tesisin kurulu gücü 10 MWm değerinden yüksek ise, proje Ek 1 listesine girer ve ÇED Raporu hazırlanması gerekir.

Aşağıdaki tabloda, TEİAŞ tarafından 2019 Ocak ayı sonunda güncellenmiş verilere göre Türkiye'deki hidroelektrik tesislerinin gelişiminin bir genel görünümü sunulmaktadır.

Hidroelektrik enerjiden elektrik üretimi ve kurulu güç kapasitesi ile ilgili 2023 tahminleri Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’nda aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde verilmiştir.

X

Kaynak Verimliliği Projeleri

Toplam nihai enerji tüketiminin % 42,2’sine sahip endüstriyel sektör, Türkiye'deki en büyük enerji tüketicisidir. Türkiye'de Kaynak Verimliliği projelerinin geliştirilmesi (Su Verimliliği, Enerji Verimliliği ve Atık Azaltımı) büyük enerji tasarrufu potansiyeli sunmakta ve bu da işletmeler için düşük maliyet ve küresel seviyede daha yüksek rekabet gücü anlamına gelmektedir.

X

Güneş Enerjisi Projeleri

Türkiye fotovoltaik ve yoğuşmalı güneş enerjisi teknolojileri için oldukça cazip bir potansiyele sahiptir. Türkiye'nin elde ettiği yıllık solar radyasyon yurtiçi elektrik talebinden 10.000 kat daha fazladır. Bu nedenle güneş kaynaklı enerji üretimi yaklaşık 80 Mtep (Milyon Ton Petrol Eşdeğeri) tahmini üretim potansiyeli ile ülkenin toplam enerji talebinin bir kısmının karşılanması için umut verici bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Şu anda Türkiye’de kurulu güneş enerjisi kapasitesi 5.180,2 MW olup bu değerin 2030 yılında 38 GW’a yükselmesi tahmin edilmektedir.

X

Hidroelektrik Enerjisi Projeleri

Hidroelektrik Türkiye'de olgunlaşmış ve yüksek seviyede sürdürülebilir bir yenilenebilir enerji seçeneğidir. Bu seçenek son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Geniş hidroelektriğe yönelik fırsatların çoğu ya şu ana kadar uygulanmış veya hali hazırda uygulanmaktadır. Yine de Türkiye'nin teknik olarak kullanıma uygun hidroelektrik potansiyelinin halen 36.000 MW üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Şu anda Türkiye’de kurulu hidroelektrik enerjisi kapasitesi 28.351,2 MW’tır. Bunun 20.567,5 MW’lık kısmını baraj tipi santraller oluştururken, 7.783,7 MW’lık kısmını nehir tipi santraller oluşturmaktadır.

X

Rüzgar Enerjisi Projeleri

Modelleme tahminlerine bağlı olarak 10.000 - 40.000 MW aralığında gerçek kapasite arttırma tahminleriyle Türkiye, rüzgar enerjisi uygulamaları için oldukça cazip bir potansiyele sahiptir. Türkiye’de rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 2016 senesinde 5.751,3 MW, 2017 senesinde 6.516,2 MW ve 2018 senesinde 7.005, 4 MW oranında yapılan artırımlarla istikrarlı bir hızla büyümüştür ve halihazırda toplam 7.009,9 MW kurulu rüzgar gücü kapasitesine sahiptir.

X

Jeotermal Enerji Projeleri

Elektrik için kullanılan dünyanın kurulu jeotermal enerjisi yıllık 73.7 milyar kWh üretimle 12,700 MW (2017 sonu itibariyle)’tır. Jeotermal ısıtma ve kaplıca uygulamalarında ilk beş sırada yer alan ülkeler Çin, Japonya, ABD, İsveç ve Türkiye'dir. Şu anda Türkiye’de Kurulu jeotermal enerjisi kapasitesi 1.302,5 MW’tır.

X

Atıktan Enerji Projeleri

Biyokütle kaynağı hali hazırda gerekli teknolojinin düşük ilerlemesi ve genel olarak henüz olgunlaşmamış piyasa koşulları nedeniyle yeterince kullanılmamaktadır. Odun biyoyakıtının yeterli oranda mevcudiyeti ile hayvansal atık biyoyakıtının umut vaat eden mevcudiyeti sayesinde bu enerji kaynağının kısa vadeli gelecekte yaklaşık 10,000 ila 13,000 MW’luk potansiyel kapasitenin kurulması suretiyle önemli bir büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Şu anda, biyokütle, Türkiye'deki toplam enerji üretiminin önemli bir bölümünü temsil etmekte olup toplam kurulu kapasite 2010 yılında % 0,3'ten 2018'de% 0,8'e çıkarılmıştır ve halihazırda toplam kurulu kapasitesi 738.8 MW’tır.

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen
Destekleyen