Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Jeotermal Enerji Projeleri

Elektrik için kullanılan dünyanın kurulu jeotermal enerjisi yıllık 73,7 TWh üretimle 12.700 MW (2017 yıl sonu itibari ile)’tır.  Jeotermal elektrik enerjisi 24 ülkede kullanilmaktadir, jeotermal kaynaklardan yararlanarak ısıtma ise 70 ülkede kullanılmaktadır. Jeotermal elektrik üretiminde ilk beş sırada yer alan ülkeler ABD (3.639 MW), Endonezya (1.948 MW), Filipinler (1.868 MW), Türkiye (1.302 MW) ve Yeni Zelanda (1.005 MW)'dır. Elektrik harici jeotermal kaynak kullanımı 50.000 MW dır. Jeotermal ısıtma ve kaplıca uygulamalarında ilk beş sırada yer alan ülkeler Çin, Japonya, ABD, İsveç ve Türkiye'dir.

Türkiye Alp-Himalaya kuşağında konumlandığından dolayı önem ölçüde yüksek jeotermal potansiyele sahiptir. Bu potansiyele sahip alanlar batı Anadolu bölgesinde yoğunlaşmıştır (%79). Türkiye’nin teorik jeotermal enerji potansiyeli 31.500 MW olup bunun 4.000 MW’ı direkt elektrik üretiminde kullanılabilir özelliktedir.

Jeotermal kaynaklar Türkiye'de merkezi ısıtma, sera amaçlı ısıtma ve termal turizm için kullanılabilir. Jeotermal kaynakların % 55'i ısıtma amaçlı kullanıma uygundur. Türkiye'de jeotermal kaynaklar, merkezi konut ısıtması için 800 MWt, seralar için 487 MWt, terapi ve termal turizm olarak 350 termal tesiste kullanılıyor.
Aşağıda yer alan haritada ana tektonik hatlar ve Türkiye'nin kaplıca dağılımı gösterilmiştir.

Kaynak: Geothermal Country Update Report of Turkey (2010-2013)

Türkiye'nin Jeotermal Enerji Ülke Güncelleme Raporu (2010-2015) 'na göre, Türkiye’deki jeothermal kurulu güç 2014 yılı itibariyle ortalama 400 MW iken 17 adet jeotermal santrali bulunuyordu.

Aşağıdaki tabloda, TEİAŞ tarafından 2019 Ocak ayı sonunda güncellenmiş verilere göre Türkiye'deki jeotermal tesislerinin gelişiminin bir genel görünümü sunulmaktadır.5 - 20 MWe arasında kurulu güce sahip hidroelektrik santralleri, Türkiye'deki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin Ek 2 listesine girmekte olup Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanmaktadır. Bir tesisin kurulu gücü 20 MWe değerinden yüksek ise, proje Ek 1 listesine girer ve ÇED Raporu hazırlanması gerekir.
Türkiye'nin jeotermal kurulu gücü 2019 yıl sonunda 1.302,5 MW'tır. Bu durumda, toplam kurulu güçte 2014'ten 2019'a kadar ortalama % 100’ün üzerinde bir artış gerçekleşmiştir.  Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı’na göre, hedeflenen jeotermal elektrik enerjisi üretim miktarı 2023'te 1.000 MWe olarak açıklanmıştır. Artan yatırımlar ile hedeflenen bu jeotermal kurulu güç kapasitesine ulaşılmıştır. Türkiye'deki haber kaynaklarına göre; GT’18 Jeotermal Çalıştayı ve Konferansında, Türkiye'nin jeotermal kurulu güç kapasitesi 2030 hedefinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 4000 MW olarak açıklanmistir.

X

Kaynak Verimliliği Projeleri

Toplam nihai enerji tüketiminin % 42,2’sine sahip endüstriyel sektör, Türkiye'deki en büyük enerji tüketicisidir. Türkiye'de Kaynak Verimliliği projelerinin geliştirilmesi (Su Verimliliği, Enerji Verimliliği ve Atık Azaltımı) büyük enerji tasarrufu potansiyeli sunmakta ve bu da işletmeler için düşük maliyet ve küresel seviyede daha yüksek rekabet gücü anlamına gelmektedir.

X

Güneş Enerjisi Projeleri

Türkiye fotovoltaik ve yoğuşmalı güneş enerjisi teknolojileri için oldukça cazip bir potansiyele sahiptir. Türkiye'nin elde ettiği yıllık solar radyasyon yurtiçi elektrik talebinden 10.000 kat daha fazladır. Bu nedenle güneş kaynaklı enerji üretimi yaklaşık 80 Mtep (Milyon Ton Petrol Eşdeğeri) tahmini üretim potansiyeli ile ülkenin toplam enerji talebinin bir kısmının karşılanması için umut verici bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Şu anda Türkiye’de kurulu güneş enerjisi kapasitesi 5.180,2 MW olup bu değerin 2030 yılında 38 GW’a yükselmesi tahmin edilmektedir.

X

Hidroelektrik Enerjisi Projeleri

Hidroelektrik Türkiye'de olgunlaşmış ve yüksek seviyede sürdürülebilir bir yenilenebilir enerji seçeneğidir. Bu seçenek son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Geniş hidroelektriğe yönelik fırsatların çoğu ya şu ana kadar uygulanmış veya hali hazırda uygulanmaktadır. Yine de Türkiye'nin teknik olarak kullanıma uygun hidroelektrik potansiyelinin halen 36.000 MW üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Şu anda Türkiye’de kurulu hidroelektrik enerjisi kapasitesi 28.351,2 MW’tır. Bunun 20.567,5 MW’lık kısmını baraj tipi santraller oluştururken, 7.783,7 MW’lık kısmını nehir tipi santraller oluşturmaktadır.

X

Rüzgar Enerjisi Projeleri

Modelleme tahminlerine bağlı olarak 10.000 - 40.000 MW aralığında gerçek kapasite arttırma tahminleriyle Türkiye, rüzgar enerjisi uygulamaları için oldukça cazip bir potansiyele sahiptir. Türkiye’de rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 2016 senesinde 5.751,3 MW, 2017 senesinde 6.516,2 MW ve 2018 senesinde 7.005, 4 MW oranında yapılan artırımlarla istikrarlı bir hızla büyümüştür ve halihazırda toplam 7.009,9 MW kurulu rüzgar gücü kapasitesine sahiptir.

X

Jeotermal Enerji Projeleri

Elektrik için kullanılan dünyanın kurulu jeotermal enerjisi yıllık 73.7 milyar kWh üretimle 12,700 MW (2017 sonu itibariyle)’tır. Jeotermal ısıtma ve kaplıca uygulamalarında ilk beş sırada yer alan ülkeler Çin, Japonya, ABD, İsveç ve Türkiye'dir. Şu anda Türkiye’de Kurulu jeotermal enerjisi kapasitesi 1.302,5 MW’tır.

X

Atıktan Enerji Projeleri

Biyokütle kaynağı hali hazırda gerekli teknolojinin düşük ilerlemesi ve genel olarak henüz olgunlaşmamış piyasa koşulları nedeniyle yeterince kullanılmamaktadır. Odun biyoyakıtının yeterli oranda mevcudiyeti ile hayvansal atık biyoyakıtının umut vaat eden mevcudiyeti sayesinde bu enerji kaynağının kısa vadeli gelecekte yaklaşık 10,000 ila 13,000 MW’luk potansiyel kapasitenin kurulması suretiyle önemli bir büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Şu anda, biyokütle, Türkiye'deki toplam enerji üretiminin önemli bir bölümünü temsil etmekte olup toplam kurulu kapasite 2010 yılında % 0,3'ten 2018'de% 0,8'e çıkarılmıştır ve halihazırda toplam kurulu kapasitesi 738.8 MW’tır.

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen
Destekleyen