Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Rüzgar Enerjisi Projeleri

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre; dünyanın rüzgar kaynağının 53 TWh/yıl civarında olduğu tahmin edilmektedir. Halihazırda toplam kurulu rüzgar enerjisi gücü 600.278 MW’tır (Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği). 2017 yılında rüzgar türbinleri için küresel pazar 157 milyar ABD doları iken, 2024’te bu değerin 254 milyar ABD dolarına yükselmesi beklenmektedir (Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği, Piyasa Haberleri). Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi’nin (GWEC) gelişmiş senaryosuna göre yıllara göre beklenen dünya çapında rüzgar kurulum kapasiteleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (GWEC Raporu, 2016):

Türkiye'de bazı bölgeler göreli olarak daha yüksek rüzgar hızına sahiptir. Bunlar altı adet rüzgar bölgesi içerisine sınıflandırılmıştır. En cazip bölgeler Marmara Denizi bölgesi, Akdeniz Kıyısı ve Ege Denizi Kıyısıdır.

Kaynak: Danimarka Teknik Üniversitesi “Küresel Rüzgar Atlası” Çevrimiçi İnternet Sitesi Uygulaması

2019 Ocak itibariyle, Türkiye’de 180 adet rüzgar enerjisi santrali projesi işletme halindedir (TÜREB İstatistik Raporu, 2019). Toplam kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi 7.000,9 MW ve brüt elektrik üretimi 25.478,1 MWh’tir (EMO, Ocak 2019). Buna ilaveten 18 adet yeni rüzgar enerjisi santrali projesi (yaklaşık 606,2 MW kapasitesiyle) inşaat halindedir (TÜREB İstatistik Raporu, 2019). Toplamda, lisanslı 160 adet proje (kurulu yaklaşık 6.495,55 MW kapasiteyle) Türkiye Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındadır (EPDK YEKDEM Önliste, 2019).

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yasası uyarınca toplam 2.239,9 MW kurulu gücü tedarik edecek 54 adet yeni rüzgar projesine lisans ve toplam 4.488,61 MW kurulu gücü karşılayacak 100 projeye ön lisans verilmiştir (TÜREB İstatistik Raporu, 2019).

Aralık 2014 tarihli Ulusal Yenilenebilir Enerji Aksiyon Planı’nda, Türkiye için 2019-2023 yılları arasında belirlenen kurulu güç ve brüt elektrik üretimi hedefleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Elektrik kapasitesi 10 ile 50 MW arasında olan rüzgar santrali projeleri, Türkiye'deki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin Ek-2 listesine girmektedir ve Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanmasına tabidir. Eğer bir tesisin kurulu gücü 50 MW'tan yüksek veya türbin sayısı 20 ve üzerindeyse, proje Ek-1 listesine girmekte olup ÇED Raporu hazırlamak gerekmektedir.

X

Kaynak Verimliliği Projeleri

Toplam nihai enerji tüketiminin % 42,2’sine sahip endüstriyel sektör, Türkiye'deki en büyük enerji tüketicisidir. Türkiye'de Kaynak Verimliliği projelerinin geliştirilmesi (Su Verimliliği, Enerji Verimliliği ve Atık Azaltımı) büyük enerji tasarrufu potansiyeli sunmakta ve bu da işletmeler için düşük maliyet ve küresel seviyede daha yüksek rekabet gücü anlamına gelmektedir.

X

Güneş Enerjisi Projeleri

Türkiye fotovoltaik ve yoğuşmalı güneş enerjisi teknolojileri için oldukça cazip bir potansiyele sahiptir. Türkiye'nin elde ettiği yıllık solar radyasyon yurtiçi elektrik talebinden 10.000 kat daha fazladır. Bu nedenle güneş kaynaklı enerji üretimi yaklaşık 80 Mtep (Milyon Ton Petrol Eşdeğeri) tahmini üretim potansiyeli ile ülkenin toplam enerji talebinin bir kısmının karşılanması için umut verici bir alternatif olarak kabul edilmektedir. Şu anda Türkiye’de kurulu güneş enerjisi kapasitesi 5.180,2 MW olup bu değerin 2030 yılında 38 GW’a yükselmesi tahmin edilmektedir.

X

Hidroelektrik Enerjisi Projeleri

Hidroelektrik Türkiye'de olgunlaşmış ve yüksek seviyede sürdürülebilir bir yenilenebilir enerji seçeneğidir. Bu seçenek son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Geniş hidroelektriğe yönelik fırsatların çoğu ya şu ana kadar uygulanmış veya hali hazırda uygulanmaktadır. Yine de Türkiye'nin teknik olarak kullanıma uygun hidroelektrik potansiyelinin halen 36.000 MW üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Şu anda Türkiye’de kurulu hidroelektrik enerjisi kapasitesi 28.351,2 MW’tır. Bunun 20.567,5 MW’lık kısmını baraj tipi santraller oluştururken, 7.783,7 MW’lık kısmını nehir tipi santraller oluşturmaktadır.

X

Rüzgar Enerjisi Projeleri

Modelleme tahminlerine bağlı olarak 10.000 - 40.000 MW aralığında gerçek kapasite arttırma tahminleriyle Türkiye, rüzgar enerjisi uygulamaları için oldukça cazip bir potansiyele sahiptir. Türkiye’de rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 2016 senesinde 5.751,3 MW, 2017 senesinde 6.516,2 MW ve 2018 senesinde 7.005, 4 MW oranında yapılan artırımlarla istikrarlı bir hızla büyümüştür ve halihazırda toplam 7.009,9 MW kurulu rüzgar gücü kapasitesine sahiptir.

X

Jeotermal Enerji Projeleri

Elektrik için kullanılan dünyanın kurulu jeotermal enerjisi yıllık 73.7 milyar kWh üretimle 12,700 MW (2017 sonu itibariyle)’tır. Jeotermal ısıtma ve kaplıca uygulamalarında ilk beş sırada yer alan ülkeler Çin, Japonya, ABD, İsveç ve Türkiye'dir. Şu anda Türkiye’de Kurulu jeotermal enerjisi kapasitesi 1.302,5 MW’tır.

X

Atıktan Enerji Projeleri

Biyokütle kaynağı hali hazırda gerekli teknolojinin düşük ilerlemesi ve genel olarak henüz olgunlaşmamış piyasa koşulları nedeniyle yeterince kullanılmamaktadır. Odun biyoyakıtının yeterli oranda mevcudiyeti ile hayvansal atık biyoyakıtının umut vaat eden mevcudiyeti sayesinde bu enerji kaynağının kısa vadeli gelecekte yaklaşık 10,000 ila 13,000 MW’luk potansiyel kapasitenin kurulması suretiyle önemli bir büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Şu anda, biyokütle, Türkiye'deki toplam enerji üretiminin önemli bir bölümünü temsil etmekte olup toplam kurulu kapasite 2010 yılında % 0,3'ten 2018'de% 0,8'e çıkarılmıştır ve halihazırda toplam kurulu kapasitesi 738.8 MW’tır.

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen
Destekleyen