Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Uygunluk

MIDSEFF Uygunluk

Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (“MidSEFF” veya “Faaliyet”), yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği projeleri için finansman ve teknik destek sağlamak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (“EBRD”) tarafından uygulamaya konulmuştur.

MidSEFF kredisine başvurmak için, projelerin, her bir yatırım tipi için tanımlanan teknik uygunluk kriterlerine ve EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Politika 2014'te tanımlanan çevresel ve sosyal politika koşullarına uygun olması gerekmektedir.

Uygun Projeler;

Bir projenin MidSEFF kapsamında finansmana uygun olarak değerlendirilebilmesi için:

 • yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminde artışa yol açmalı; veya
 • birincil enerji tüketimi ve / veya sera gazı emisyonlarının, nihai elektrik veya yakıt tüketiminin, su tüketiminin (m3) veya geri kazanılamayan atıkların (ton)  azaltılması dahil olup bunlarla sınırlı kalmamak üzere kaynak verimliliğinde artışa yol açmalı;

veya

 • Enerjinin rasyonel kullanımının veya geri dönüştürülmüş atık / yeniden kullanılmış atık (ton) artışına yol açmalı.

Teknik Uygunluk Kriterleri

 1. Yenilenebilir Enerji projeleri;

Bir elektrik şebekesine bağlanacak yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yatırımlarını içeren bir projenin, Midseff kapsamında finansmana uygun olarak değerlendirilebilmesi için;

 1. elverişli uygulama ve işletme kaynak modellemesine dayanmalı;
 2. Tecrübeli ve nitelikli uzmanlar tarafından yürütülmeli;
 3. Elektrik iletim kapasitesinin yeterli olduğunu göstermeli;
 4. Kredi anlaşması imzalanmadan önce, yatırımın inşaat ve işletme sürecindeki bütün gerekli lisansları, izinleri, vb. alınmış olmalı;
 5. Hidroelektrik ve rüzgar enerji projeleri olması durumunda, EBRD’nin bu tür projeler için geçerli olan çevresel ve sosyal kriterlerine uygun olması gerekmektedir; ve
 6. 15 yıldan daha az geri ödeme süresine sahip olmalıdır.

Projeler aşağıdaki teknolojileri içerebilir;

 • Toplam kurulu gücü 5 - 50 MW arasında olan, göbek(hub) yüksekliğine yakın, en az 30 metre yükseklikte ve sahada en az bir yıllık rüzgar ölçümü  yapılan yeni rüzgar enerjisi projeleri (RES'ler).
 • Biyokütle veya biyogaz tesisleri (biyokütlenin sürdürülebilir kaynaklardan gelmesi şartıyla).
 • Kurulu gücü en az 1 MWp olan güneş enerjisi santralleri.
 • 5 - 50 MW arasında kurulu güce sahip jeotermal enerji santralleri ve doğrulanmış jeotermal kaynaklar (Tesis işletmeye alınmadan önce veya işletme sürecinde gerekli önlemler uygulanarak yoğuşmayan gazları (NCG) emisyon faktörü uzun vadede ortalama 350 kg CO2/MWh'nin altında tutulmalıdır.).
 • Kurulu gücü 5-40 MW arasında olan, rezervuarsız veya sınırlı su depolama kapasitesine sahip (10 milyon m3'ten az) yeni hidroelektrik santraller (HES).
 • Barajların dahil olduğu HES'lerin rehabilitasyonu ve/veya yeniden kurulması. (İklim değişikliğinin tasarım ve HES'lerin karlılığı üzerindeki olası etkileri, son veri eğilimlerine dayanarak değerlendirilmelidir. Temelden itibaren 15 metre veya daha fazla yüksekliğe sahip olan yeni barajlar, 5-15 metre yüksekliğe ve 3 milyon metreküpten fazla depolama hacmine sahip olan barajlar da güvenlik gereği ile bağımsız uzmanlar tarafından Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonunun tanımına göre değerlendirilecektir)
 1. Atıktan enerji üretimi projeleri

Atıkların enerjiye dönüştürülmesini içeren bir projenin, Midseff kapsamında finansmana uygun olarak değerlendirilebilmesi için;

 1.  atıkları enerjiye ve / veya yakıta dönüştürecek, fosil yakıtların etkin şekilde yer değiştirmesini sağlayacak komple bir birimin kurulumunu içerir;ve
 2. 15 yıldan daha az geri ödeme süresine sahiptir.

Projeler aşağıdaki teknolojileri içerebilir;

 • Tesis içi kullanım amacıyla veya, elektrik şebekesine veya gaz tedarik şebekesine verilmesi, bölgesel ısıtma veya endüstriyel alıcılara ihracat amacıyla yakıt peletleri, ısı, elektrik, sentetik veya metan gazı dahil olmak üzere endüstriyel veya kentsel atıkların kullanılarak enerji üretimi;
 • Tesis içi kullanım amacıyla veya elektrik şebekesine veya gaz tedarik şebekesine verilmesi, bölgesel ısıtma veya endüstriyel alıcılara ihracat amacıyla, çöp gazı geri kazanımı ve ısı, elektrik, sentetik veya metan gazı üretimi;
 • Atık su arıtma tesislerinde çamurun etkin bir şekilde değerlendirilerek enerji üretimi.
 1. Kurumsal Kaynak ve/veya enerji verimliliği projeleri;

Bir kurumun kaynak tüketiminin azaltılmasını sağlayan ekipmana, proseslere ve sistemlere yapılacak bir yatırımın, Midseff kapsamında finansmana uygun olarak değerlendirilebilmesi için;

 1. Kaynak ve / veya enerji verimliliğini arttırmak ve enerji kaynaklı sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmak için mevcut endüstriyel işletmelerin, ekipman ve tesislerin modernizasyonu ve güçlendirilmesiyle sonuçlanmalıdır; ve
 2. % 7'den daha fazla beklenen bir IRR vardır, bu değer yalnızca potansiyel enerji tasarrufunun finansal değerinden hesaplanır.
 3. (A) Proje Danışmanı, enerji verimliliği tedbirleri ve söz konusu yatırıma konu olan tedbirler ile ilgili olarak %20’ye eşit veya üzerinde olması beklenen enerji tasarruf oranını (ESR) onaylar; veya

  (B) Üretim kapasitesinde artış olması durumunda, yatırımın, üretim birimi başına Özgül Enerji Tüketiminin en az % 30 oranında azalmasıyla sonuçlanması beklenir; veya

  (C)  AB Kojenerasyon Direktifinde belirtilen ilkelere uygun olarak yeni bir CHP (kombine ısı ve enerji) ünitesinin kurulumu durumunda, yatırımın genel kaynak verimliliğini en az % 10 oranında iyileştirilmesiyle sonuçlanması beklenir ve yıllık ortalama kojenerasyon verimliliğinin en az % 75 olması ile sonuçlanan yük eğrilerinin oluşması beklenir.
 4. Bir endüstriyel tesisin su verimliliğinin iyileştirilmesine ve / veya atıkların en aza indirilmesine katkıda bulunmasına olanak tanıyan ekipmanlara, proseslere ve sistemlere yapılan yatırımlar da Proje Danışmanı tarafından sağlanan özel teknik desteğe tabi olarak Tesis kapsamında finansman için uygun olabilir.
 5. Krediler, yeni üretim tesisi (“sıfırdan yatırım”) yatırımlarını finanse etmek amacıyla yapılmış olmamalı.

MidSEFF Ekibi, Projelerin ve Kredi Alıcılarının tüm uygunluk kriterlerini sağlayıp sağlamadığını kontrol edecektir. MidSEFF Ekibi, Katılımcı Bankaları ve Proje Sponsorlarını (Kredi Alıcıları), çevresel ve sosyal risklerin tanımlanması, incelenmesi ve azaltıcı önlemler ile ilgili öneri sunulması süreçlerinin tümünde destekleyecektir.

MidSEFF Programı ile finanse edilen krediler aşağıdaki kriterlere uymalıdır:

Uygun Krediler

EBRD kredisinden faydalanmak isteyen yatırımcılar, bu kaynaktan faydalanabilmek için öncelikli uygunluk şartı olarak, EBRD'nin “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Prosedürleri” ni benimseyecek ve uygulayacaktır ve her bir kredi için:

 1. kredi süreci tarafların birbirine ticari olarak eşit ve adil uzaklıkta olduğu makul piyasa koşulları çerçevesinde yürütülecek ve her bir kredi için belirlenecek faiz oranı, başvuru anında Türkiye'deki yerel kredi piyasasında geçerli olan cari faiz oranı ile uyumlu olacaktır.
 2. kredi kullanıcısının genel politika ve prosedürleri ile uyumlu olmak üzere, finanse edilen projenin öngörülen nakit akışına uygun bir vade ve ödemesiz süreye olacaktır; ve
 3. Türkiye'de yürürlükte olan çevre, halkın katılımı, sağlık, güvenlik ve çalışma konulu yönetmelik ve standartlar dahil olmak üzere geçerli tüm yasalara uygun olacaktır.

Azami Kredi Miktarları;

Her bir kullanıcı için tek veya birden fazla kredi başvurusunda kullanılabilecek azami kredi miktarı 50 milyon Avro ve/veya başka bir para biriminde 50 milyon Avro’nun eşdeğeridir.  Aynı yatırımcı için toplamda 50 milyon Avro veya eşdeğerini aşan miktarda kullandırım yapılmaz. 

Uygun Kredi Alıcıları
Özel sektör kredi alıcıları aşağıdaki şartlara uymalıdır:

Öncelikle Türkiye'deki yasalar çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet gösteren özel bir şirket, işletme, firma, ticari müessese, şahıs firması, Enerji Hizmet Şirketi veya başka bir tüzel kişilik veya öncelikli olarak Türkiye’deki yasalara göre ve Türkiye'de Girişimci olarak faaliyet gösteren veya ekonomik faaliyetlerde bulunan bir birey;

 • Bir kamu kuruluşuna (örneğin belediye, bölgesel veya merkezi yönetim) hizmet veren özel sektör temsilcisi.
 • Türkiye'de çevre, halkın katılımı, sağlık, güvenlik ve istihdam yönetmelikleri ve standartları dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalara uygun olmalıdır. EBRD’nin Çevresel ve Sosyal Politikasının geçerli gerekliliklerini karşılamalıdır.
 • AB çevresel ve sosyal standartları, sağlık ve güvenlik en iyi uygulamaları ve işgücü yükümlülükleri ile uyumlu olmalıdır.

Genel Uygunluk Kriterleri;

Her bir kredi kullanıcısı, Bankanın genel kredi kriterlerini karşılamalıdır ve Proje Danışmanı tarafından hazırlanan Sadeleştirilmiş / Tam Değerlendirme Raporunu (SAR/FAR) kullanarak Bankanın genel kredi ve teknik değerlendirme prosedürleri doğrultusunda onaylanması gerekir.

Projeler, finansal olarak uygulanabilir olmalı, Katılımcı Bankaların genel kredi kriterlerini karşılamalı ve Katılımcı Bankaların normal kredi değerlendirme prosedürlerine uygun olarak onaylanmış olmalıdır.

EBRD'nin “EBRD tarafından finanse edilen bir sözleşmeyi” veya “EBRD fonu” almaya uygun olmayan kişi ve kuruluşlar listesinde bulunan hiçbir kişi ve işletmeye kredi verilemez. Bu liste EBRD web sitesinde bulunabilir. Buna ek olarak, kredi kullanıcıları EBRD’nin bütünlük koşullarını yerine getirmekle yükümlüdür; Maddi bütünlük kaygıları olması durumunda, EBRD, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, projenin Faaliyet kapsamında finanse edilmeye uygun olup olmadığına karar verecektir.

Projenin, ilgili AB Direktiflerine, EBRD’nin rüzgar ve hidro elektrik projeleri çevresel ve sosyal kriterlerine ve EBRD Enerji Piyasası Stratejisi de dahil olmak üzere EBRD Çevresel ve Sosyal Politika Performans Koşullarına uygun olması gerekmektedir.

Eğer varsa, Projenin, Özel Tarafların kamu ihalelerinde kazandığı İmtiyazların Finansmanına İlişkin EBRD Politikasına (“İmtiyazlar Politikası”) uygun olması gerekmektedir.

Malların, işlerin ve hizmetlerin tedariği, ekonomi ve verim temelinde, özel sektör kuruluşlarına doğru tedarik uygulamaları ile tutarlı bir şekilde yapılmalıdır. Özel sektör kredi alıcıları EBRD Tedarik Politikası ve Kurallarına uymak zorundadır.

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen
Destekleyen