Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Salman Rüzgar Santrali

 

PROJE TANITIMI

Salman Rüzgar Santrali (RES ) 10 adet 2.75 MWe kapasiteli 100 m rotor çapı ve 85 m hub yüksekliğine sahip türbinlerden oluşmaktadır. Karadere Rüzgar Santrali ulusal şebekeye 24 km uzunluğunda enerji nakil hattı ile bağlanacaktır. Santralin kapasite faktörü 35.40 % ve beklenen enerji üretimi yılda 73.40 GWh’tir. 22 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilmektedir. Santral yılda 44.040 tCO2 salımını engelleyecektir.

KARBON FİNANSMANI

Salman RES projesi Gold Standart sera gazı azaltım projesi olarak yürütülecektir ve projenin karbon sertifikasyon çalışmaları devam etmektedir.

ÇEVRESEL VE SOSYAL TEMEL UNSURLAR

  • İnşaat faaliyetleri sırasında olası kirlilik / kirletici emisyonları;
  • Kuş türleri;
  • Paydaş Katılımı;
  • İnşaat ve işletme dönemi boyunca halk/işçi sağlık ve güvenliği;
  • Arazi alımı.

TEDBİRLER/BAŞARILI UYGULAMA

  • İnşaat işlerinin çevresel, sosyal, iş sağlığı güvenliği açısından süpervize edilmesi;
  • Mevsimsel kuş göçlerinin izlenmesi ve santralin kuş türleri üzerindeki zararlı etkilerinin kontrol altına alınması;
  • Paydaşları dahil etmek, bilgilendirmek ve ileride oluşabilecek anlaşmazlıklardan oluşacak riski minimuma indirecek, halka iyi ilişkiler kurmaya teşvik edecek, yeni paydaş katılım planı hazırlamak;
  • Arazi istimlak söz konusu olduğunda, prosesin ikili anlaşmalar çerçevesinde sürdürülmesi tavsiye edilir.